Ziyaretçi Aydınlatma Metni

TUĞCUGİL ÖZEL DERMATOLOJİ TEDAVİ VE SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ZİYARETÇİLERE AİT KİŞİSEL VERİLERİNİŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMABEYANI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("KVKK") 10.maddesi uyarınca, TUĞCUGİL ÖZEL DERMATOLOJİ TEDAVİ VE SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Kısaca…/Şirket)olarak, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri isleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

1. Kişisel Verilerin İşlenmesi, Saklanması

Ziyaretiniz sebebiyle kaydedilen tarafınızaaitkişisel veriler (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, görüntü kaydı sair), Şirket tarafından veri sorumlusu sıfatıyla KVKK ve mevzuat gereğince sizin de bilginiz dahilinde ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlükkurallarına uygun suretle işlenebilecek, kaydedilebilecek, saklanabilecek, sınıflandırabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve yahut işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere açıklanabilecek/aktarabilecektir.

2. Ziyaretle ilgili Kamera kayıtları

Binamızda günde 24 saat sürekli kamera kayıtları alınmaktadır. Ziyaretçi olmanız nedeniyle de sizlerin de kamera kayıtları alınmakta, hukuka uygun bir şekilde ve bilginizdahilindeKVKK gereğince kişisel verileriniz işlenmekte ve saklanmaktadır. Sadece tuvalet, lavabo gibi özel alanlarda kameralar yoktur, bu nedenle buralarda kamera kayıtları da alınmamaktadır.

3. Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından hukuka uygun olarak işlenen bilgileri, Şirket’in‘’Kişisel verileri saklama,imha etme ve Anonimleştirme Politikası’’doğrultusunda veya sizin şahsen başvurunuz halinde iş bu kişisel veri bilgileriniz imha edilecek ya da anonimleştirilecektir.

4. KVKK’unun 11.Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar

Tüm talepleriniz için internet sayfamızda yer alan ‘’Veri Sahibi Başvuru Formu’’nu doldurabilir ve ilgili formda belirtilen kanallar aracılığı ile Şirketimize iletebilirsiniz. Şirket tarafından KVKK ‘un 11. Maddesi uyarınca tarafımıza yapacağınız başvurular ivedi ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilecektir. Başvuru talebiniz en geç 30 gün içinde cevap verilip sonuçlandırılacaktır.

Yukarıda anılan madde hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıda belirtilmiştir.

  • Kişiselverinizin Şirkettarafından işlenipişlenmediğini öğrenip buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunlarınamacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişiselverilerin eksikveyayanlış işlenmişolmasıhalindebunlarındüzeltilmesini isteme,
  • KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veyayok edilmesini isteme,
  • KVKK m. 11 (d)ve(e)bentleri uyarıncayapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncükişilerebildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesisuretiyle aleyhinize birsonuçdoğurması durumunda itirazetme,
  • Kişiselverilerinizin ilgilimevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi birzarara uğramanız halindezararın giderilmesini talepetme.

Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz.

TUĞCUGİL ÖZEL DERMATOLOJİ TEDAVİ VE SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BİZ SİZİ ARAYALIM